Aktualności branżowe

Warunkowa rejestracja w depozycie papierów wartościowych 1.115.469.085 akcji zwykłych na okaziciela

W dniu 15 czerwca 2020 r. FIGENE CAPITAL S.A. powzięła informację o zawarciu z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umowy o rejestrację w depozycie łącznie 1.115.469.085 akcji zwykłych na okaziciela serii D, E, F1, F3-F8, G, H1, I, K oraz L5 o wartości nominalnej 0,10 zł każda i oznaczeniu ich kodem ISIN PLGPPIK00011, pod warunkiem wyznaczenia pierwszego dnia notowania Akcji w alternatywnym systemie obrotu, w którym notowane są inne akcje Spółki oznaczone ww. kodem ISIN.

Czytaj więcej

Polska i kilka państw UE chce rozwoju energetyki odnawialnej

Polska i kilka państw UE proponuje KE wzmocnienie współpracy na rzecz europejskiego sojuszu branży odnawialnych źródeł energii, który miałby pomóc kojarzyć firmy oraz wspomóc rozwój branży. Kraje te chcą, by UE silniej wsparła finansowo rozwój energetyki solarnej i wiatrowej.

źródło: https://www.wnp.pl/

Czytaj więcej

IRENA: Potrzebne wsparcie energii odnawialnej w czasie restartu gospodarki

Według Międzynarodowej Agencji Energii Odnawialnej przejście z paliw kopalnych na energię ze źródeł odnawialnych może wygenerować na świecie do 2050 r. 98 bilionów dolarów skumulowanego wzrostu gospodarczego i powiększyć go o 2,4 proc. Według agencji liczba miejsc pracy w sektorze OZE wzrośnie czterokrotnie, do 42 mln do 2050 r.

źródło: https://www.wnp.pl

Czytaj więcej

Nowa propozycja zmian w zasadach budowy farm wiatrowych

Konfederacja Lewiatan zaproponowała modyfikację obowiązujących od 2016 restrykcyjnych zasad budowy farm wiatrowych, które zablokowały rozwój projektów, dla których inwestorzy nie zdążyli uzyskać pozwoleń na budowę. Lewiatan proponuje dodatkowo wprowadzenie obowiązku informowania mieszkańców o wpływach z tytułu podatków od wiatraków, a także wprowadzenie mechanizmu wpłat na rzecz lokalnych społeczności, określonego jako „lokalny fundusz partycypacji społecznej”.

Źródło: https://www.gramwzielone.pl

Czytaj więcej

Energetyka wiatrowa na świecie urosła w 2019 roku o 60,4 GW

W 2019 roku na świecie w segmencie energetyki wiatrowej, lądowej i morskiej łącznie, zainstalowano elektrownie o mocy 60,4 GW, co stanowi wzrost o 19 proc. w porównaniu z mocą elektrowni uruchomionych w 2018 roku. W rezultacie moc elektrowni wiatrowych na koniec 2019 roku sięgnęła 651 GW, rosnąc o 10 proc. w porównaniu do stanu na koniec 2018 roku – wynika z raportu Global Wind Energy Council.

źródło: https://www.wnp.pl

Czytaj więcej

FIGENE CAPITAL S.A.

  • ul. Nowogrodzka 6a lok. 35
  • 00-513 Warszawa

BIURO

  • Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie
  • XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
  • KRS 0000292586
  • NIP 778-102-88-46
  • REGON 630520677
  • Kapitał zakładowy 151.669.631,90 zł

FIGENE CAPITAL S.A. 2020 Wszelkie prawa zastrzeżone