Menu

Wskaźniki i dane finansowe

Dane finansowe

ROCZNE (tys. PLN) 2018* 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
Przychody netto ze sprzedaży
produktów, towarów i materiałów
86 129 185 306 464 768 1028 1244 1760
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -2 118 -1 -166 10 -155 57 -651 -238 -3 616
Zysk (strata) brutto -2 459 -12 -167 8 -157 16 -817 -259 687 -3 921
Zysk (strata) netto -2 290 -12 -170 30 -183 49 -727 -287 -2 987
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej -27 -1 1 -55 12 -416 381 -23 -21
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej 97 -200 0 0 0 0 0 0 242
Przepływy pieniężne z działalności finansowej 200 200 0 0 34 103 -68 -143 -189
Przepływy pieniężne netto razem 270 -1 1 -55 47 -313 313 -165 32
Aktywa obrotowe 10 781 7 441 7 511 7 568 7 736 7 754 8 388 7 790 8 243
Aktywa razem 204 129 7 792 7 661 7 568 7 736 7 754 8 388 7 865 8 420
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 11 843 1 955 2 013 1 749 1 895 4 599 5 283 4 033 4 301
Zobowiązania długoterminowe 2 703 73 73 70 91 65 99 189
Zobowiązania krótkoterminowe 9 139 1 882 1 940 1 680 1 803 4 533 5 183 3 844 3 979
Kapitał własny 192 286 5 837 5 649 5 819 5 842 3 155 3 105 3 832 4 119
Kapitał zakładowy 4 715 4 715 4 515 4 515 4 515 2 888 2 888 2 888 2 888
Liczba akcji (w szt.) 47 153 928 47 153 928 45 153 928 12 604 556 12 604 556 5 775 000 5 775 000 5 775 000 5 775 000
Zadeklarowana lub wypłacona
dywidenda na jedną akcję (w zł)
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) -0,05 0,00 0,00 0,00 -0,01 0,01 -0,13 -0,05 -0,52
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 4,08 0,12 0,13 0,46 0,46 0,55 0,54 0,66 0,71
I KWARTAŁ (tys. PLN) 2019* 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Przychody netto ze sprzedaży
produktów, towarów i materiałów
76 34 25 83 76 153 182 301 283
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -270 16 2 -32 -53 -7 7 21 -44
Zysk (strata) brutto -663 16 2 -33 -53 -7 7 17 -87
Zysk (strata) netto -663 16 2 -33 -53 -7 7 17 -81
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej 841 2 -23 -25 156 -3 -339 11 -146
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej -35 0 0 0 0 0 0 0 0
Przepływy pieniężne z działalności finansowej -931 0 28 28 0 0 21 -17 -25
Przepływy pieniężne netto razem -125 2 5 3 156 -3 -318 -7 -172
Aktywa obrotowe 8 270 7 436 7 515 7 572 7 671 7 732 8 493 7 962 8 006
Aktywa razem 202 003 7 787 7 674 7 572 7 671 7 732 8 493 8 015 8 157
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 10 380 1 934 2 011 1 745 4 756 4 584 5 381 4 165 4 159
Zobowiązania długoterminowe 3 060 73 72 91 45 65 99 189 316
Zobowiązania krótkoterminowe 7 319 1 862 1 939 1 654 4 711 4 519 5 281 3 976 3 843
Kapitał własny 191 623 5 853 5 663 5 827 3 050 3 148 3 112 3 850 3 998
Kapitał zakładowy 4 715 4 715 4 515 4 515 4 515 2 888 2 888 2 888 2 888
Liczba akcji (w szt.) 47 153 928 47 153 928 45 153 928 12 604 556 12 604 556 5 775 000 5 775 000 5 775 000 5 775 000
Zadeklarowana lub wypłacona
dywidenda na jedną akcję (w zł)
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) -0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003 0,00 -0,01
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 4,06 0,12 0,13 0,13 0,07 0,55 0,54 0,67 0,69
II KWARTAŁ (tys. PLN) 2019* 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Przychody netto ze sprzedaży
produktów, towarów i materiałów
60 60 131 147 295 409 545 596
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -52 -52 -104 16 -49 74 -42 -66
Zysk (strata) brutto -62 -62 -105 138 -51 57 -47 -115
Zysk (strata) netto -62 -62 -105 66 -30 47 -39 -108
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej -28 -28 -26 24 -28 -422 43 -120
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej 0 0 0 0 0 0 0 0
Przepływy pieniężne z działalności finansowej 28 28 28 0 24 101 -52 -51
Przepływy pieniężne netto razem 0 0 2 24 -4 -321 -9 -171
Aktywa obrotowe 7 436 7 474 7 481 7 734 7 711 8 039 8 100 7 960
Aktywa razem 7 786 7 824 7 481 7 734 7 711 8 039 8 130 8 085
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 1 933 2 237 1 767 1 894 4 586 4 887 4 337 4 074
Zobowiązania długoterminowe 72 73 70 91 45 109 181 269
Zobowiązania krótkoterminowe 1 861 2 164 1 697 1 803 4 542 4 777 4 157 3 805
Kapitał własny 5 852 5 587 5 714 5 841 3 125 3 153 3 793 4 011
Kapitał zakładowy 4 715 4 515 4 515 4 515 2 888 2 888 2 888 2 888
Liczba akcji (w szt.) 47 153 928 45 153 928 45 153 928 45 153 928 5 775 000 5 775 000 5 775 000 5 775 000
Zadeklarowana lub wypłacona
dywidenda na jedną akcję (w zł)
0 0 0 0 0 0 0 0
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 0,00 0,00 0,00 0,00 -0,01 0,01 -0,01 -0,02
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 0,12 0,12 0,13 0,12 0,54 0,55 0,66 0,69
III KWARTAŁ (tys. PLN) 2019* 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Przychody netto ze sprzedaży
produktów, towarów i materiałów
75 88 151 215 382 566 827 906
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -34 -71 -117 42 -125 -15 -80 -119
Zysk (strata) brutto -34 -81 -118 204 -126 -32 -191 -173
Zysk (strata) netto -34 -81 -118 97 -105 -42 -136 -166
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej 0 -196 -26 51 -41 -423 195 -44
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej 0 0 0 0 0 0 0 0
Przepływy pieniężne z działalności finansowej 0 200 28 0 34 103 -78 -117
Przepływy pieniężne netto razem 0 4 2 115 -7 -320 118 -161
Aktywa obrotowe 7 348 7 449 7 481 7 681 7 692 8 116 8 228 7 918
Aktywa razem 7 699 7 800 7 481 7 681 7 692 8 116 8 235 8 016
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 1 896 2 033 1 785 1 829 4 643 5 053 4 539 4 063
Zobowiązania długoterminowe 73 73 70 91 45 109 134 244
Zobowiązania krótkoterminowe 1 823 1 960 1 733 1 738 4 598 4 944 4 405 3 818
Kapitał własny 5 803 5 767 5 714 5 841 3 050 3 063 3 697 3 953
Kapitał zakładowy 4 715 4 715 4 515 4 515 578 2 888 2 888 2 888
Liczba akcji (w szt.) 47 153 928 47 153 928 45 153 928 45 153 928 5 775 000 5 775 000 5 775 000 5 775 000
Zadeklarowana lub wypłacona
dywidenda na jedną akcję (w zł)
0 0 0 0 0 0 0 0
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 0,00 0,00 0,00 0,00 -0,02 -0,01 -0,02 -0,03
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 0,12 0,12 0,13 0,12 0,53 0,53 0,64 0,68

* skonsolidowane dane finansowe

FIGENE CAPITAL S.A.

  • ul. Nowogrodzka 6a lok. 35
  • 00-513 Warszawa

BIURO

  • Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie
  • XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
  • KRS 0000292586
  • NIP 778-102-88-46
  • REGON 630520677
  • Kapitał zakładowy 116.984.408,50 zł

FIGENE CAPITAL S.A. 2019 Wszelkie prawa zastrzeżone