PL | EN

Spółki branżowe

FIGENE Energia

FIGENE Energia specjalizuje się w budowie i zarządzaniu infrastrukturą sieciową oraz dystrybucji energii elektrycznej. Dzięki nowoczesnemu podejściu do kwestii energii, Spółka świadczy najwyższej jakości usługi, ukierunkowane na potrzeby i oczekiwania klienta biznesowego.

Swoją ofertę dystrybucji energii FIGENE Energia kieruje w szczególności do właścicieli istniejących sieci dystrybucyjnych zaopatrujących w energię elektryczną grupy podmiotów gospodarczych w obiektach komercyjnych (centra handlowe, biurowce), ale również w obiektach przemysłowych (powstałych po restrukturyzacji upadłych lub reprywatyzowanych zakładów).

Spółka jest zainteresowana przejęciem istniejącej infrastruktury elektroenergetycznej w obiektach użyteczności handlowo – usługowych, biurowcach, zabudowaniach wielorodzinnych oraz obiektach zlokalizowanych w strefach obszarów przemysłowych.

  • Odkupienie – jednorazowa opłata na podstawie wyceny infrastruktury

  • Dzierżawa – ryczałtowe, okresowe wynagrodzenie za wydzierżawienie infrastruktury

Po przeprowadzonej akwizycji Spółka przeprowadza wszelkie niezbędne modernizacje i dostosowania sieci do warunków prowadzenia działalności operatora sieci dystrybucyjnej. Po zakończeniu procesu akwizycyjnego FIGENE Energia zajmuje się kompleksową obsługą w dziedzinie dystrybucji i obrotu energią elektryczną na przejętym obszarze, zdejmując w ten sposób obowiązek z dotychczasowego właściciela sieci. FIGENE Energia jest bezpośrednią stroną handlową dla wszystkich odbiorców w ramach przyłączonej sieci. Każdy z klientów otrzymuje odrębną fakturę na każdy punkt poboru energii. Spółka będzie gwarantowała wszystkim przyłączonym do swojej sieci swobodny dostęp do rynku energii i wybór dowolnego sprzedawcy energii w myśl zasady TPA.

Dystrybucja energii

FIGENE Energia oferuje zawarcie umów sprzedaży i dystrybucji energii z wszystkimi odbiorcami energii na terenie obiektu, obsługę stacji transformatorowej (obejmującą wszelkie aspekty pomiarowe, eksploatacyjne i serwisowe w zakresie rozdzielni średniego napięcia, transformatorów, rozdzielni niskiego napięcia, systemu opomiarowania i odczytów), eksploatację infrastruktury sieciowej, świadczenie całodobowego dyżuru dyspozytorskiego pogotowia energetycznego, comiesięczny odczyt liczników energii elektrycznej oraz fakturowanie i rozliczanie odbiorców.

Korzyści płynące ze współpracy z FIGENE Energia to przede wszystkim jednorazowe lub okresowe wynagrodzenie za sprzedaż lub dzierżawę infrastruktury, przeniesienie wszelkich czynności, obowiązków i ryzyk związanych z dystrybucją i obrotem energią elektryczną, brak kosztów wysoko wykwalifikowanego personelu, brak kosztów serwisu i napraw urządzeń elektroenergetycznych związanych ze stacją transformatorowo rozdzielczą, brak kosztów okresowej legalizacji układów pomiarowo rozliczeniowych oraz brak ryzyka handlowego związanego z dostawą energii elektryczne.

Budowa infrastruktury elektroenergetycznej

W przypadku nowych inwestycji FIGENE Energia jest zainteresowana również udziałem w budowie infrastruktury elektroenergetycznej i przyłączeniem obiektu do sieci. Głównym obszarem działalności spółki w tym zakresie jest budowanie i zarządzanie infrastrukturą elektroenergetyczną w obiektach handlowych, biurowych i w strefach obszarów przemysłowych. W tym segmencie Spółka włącza się w proces realizacji projektu już na etapie planowania, aby samodzielnie wykonać i sfinansować budowę niezbędnej infrastruktury elektroenergetycznej lub też pozostawić wykonanie przyłączenia i budowy infrastruktury na barkach generalnego wykonawcy obiektu i odkupić infrastrukturę elektroenergetyczną po jej uruchomieniu. Kwota odkupu będzie wynikiem wyceny infrastruktury elektroenergetycznej oraz poniesionych nakładów na jej wybudowanie. Oba modele dostosowane są do aktualnego stadium realizowanego projektu i zaawansowania prac. W tym zakresie FIGENE Energia kieruje swoją ofertę do inwestorów i deweloperów (centra handlowe, budynki biurowe, zabudowa wielorodzinna) oraz do zarządców stref aktywności gospodarczej.

Optymalizacja

FIGENE Energia oferuje przeprowadzenie audytu projektu pod kątem optymalizacji kosztów inwestora obiektu, projektowanie i budowa stacji transformatorowo rozdzielczej, realizację przyłączenie do sieci elektroenergetycznej SN/nN, uruchomianie dostaw energii elektrycznej, zawarcie umów sprzedaży i dystrybucji energii z wszystkimi odbiorcami energii na terenie obiektu, obsługę stacji transformatorowej (obejmującą wszelkie aspekty pomiarowe, eksploatacyjne i serwisowe w zakresie rozdzielni średniego napięcia, transformatorów, rozdzielni niskiego napięcia, systemu opomiarowania i odczytów), świadczenie całodobowego dyżuru dyspozytorskiego pogotowia energetycznego, akwizycję danych pomiarowych niezbędnych do rozliczeń z wszystkimi odbiorcami oraz rozliczanie i fakturowanie poszczególnych Odbiorców.

Korzyści płynące ze współpracy z FIGENE Energia w tym zakresie to obniżenie nakładów inwestycyjnych, kompleksowe odciążenie inwestora od problemów związanych budową infrastruktury elektroenergetycznej, krótkie terminy realizacji, przeniesienie wszelkich czynności, obowiązków i ryzyk związanych z dystrybucją i obrotem energią elektryczną na FIGENE Energia, brak kosztów serwisu i napraw urządzeń elektroenergetycznych związanych ze stacją transformatorowo rozdzielczą, brak kosztów okresowej legalizacji układów pomiarowo rozliczeniowych oraz brak ryzyka handlowego związanego z dostawą energii elektrycznej.

Spółka oferuje również odbiorcom energii elektrycznej, którzy chcieliby w świadomy sposób zarządzać gospodarką elektroenergetyczną we własnych obiektach oraz dostosować faktyczne zapotrzebowanie na energię elektryczną do możliwości zakupowych, aby maksymalnie zoptymalizować koszty zakupu tego medium, usługi optymalizacji gospodarki elektroenergetycznej. FIGENE Energia przeprowadza kompletne audyty gospodarki elektrycznej celem najkorzystniejszego wyboru rozwiązań dotyczących zakupu zarówno energii elektrycznej jak i usługi dystrybucji.

FIGENE CAPITAL S.A.

BIURO

FIGENE CAPITAL S.A. 2023 Wszelkie prawa zastrzeżone