PL | EN

Spółki branżowe

ENOR

ENOR Sp. z o.o. oferuje pełen zakres usług i nowoczesnych rozwiązań w zakresie zagadnień związanych z efektywnym wykorzystaniem Odnawialnych Źródeł Energii (OZE). Spółka specjalizuje się w przygotowaniu i prowadzeniu procesów inwestycyjnych związanych z budową farm wiatrowych, również w systemie "pod klucz". Zakres usług ENOR obejmuje prace projektowe, przeprowadzenie wymaganych prawem procedur administracyjnych związanych z budową farm wiatrowych oraz pozyskanie niezbędnych pozwoleń i decyzji, przeprowadzenie uzgodnień formalno-prawnych, prowadzenie prac budowlanych i montażowych oraz obsługę geodezyjną. Spółka zapewnia profesjonalne zarządzanie projektami oraz pełni także nadzór nad wykonywanymi projektami inwestycyjnymi w formie nadzoru budowlanego, jak i inwestorskiego w zakresie robót konstrukcyjno-budowlanych, drogowych i elektrycznych.

OBSZARY DZIAŁALNOŚCI

ENOR Sp. z o.o. prowadzi działalność w następujących obszarach:

 1. Pozyskiwanie gruntów pod budowę elektrowni wiatrowych na rzecz i w imieniu Inwestorów
 2. Prowadzenie procedur administracyjnych związanych z budową masztu pomiarowego oraz elektrowni wiatrowych
 3. Sprzedaż, montaż, serwis masztów pomiarowych oraz urządzeń pomiarowych
 4. Przesył oraz monitoring danych pomiarowych
 5. Wykonanie analiz produktywności, layoutów, raportów środowiskowych, badań ornitologicznych, kosztorysów związanych z budową elektrowni wiatrowych
 6. Wykonanie badań geologicznych gruntów, mapy do celów projektowych
 7. Wykonywanie projektów budowalnych oraz wykonawczych
 8. Pełnienie nadzorów budowlanych oraz Inwestorskich 
 9. Wykonywanie pomiarów hałasu w środowisku (pochodzącego od instalacji, urządzeń czy maszyn) 
 10. Usługi serwisowe, eksploatacja pojedynczych elektrowni wiatrowych, jak również farm wiatrowych.

FARMY WIATROWE

W ramach realizacji procesów inwestycyjnych związanych z budową farm wiatrowych w systemie „pod klucz” ENOR oferuje takie usługi jak:

 • ocena potencjału energetycznego terenu, w tym wstępnego audytu dostawców surowca, rodzaju dostępnego surowca i możliwości kontraktacji,
 • projektowanie wstępnej lokalizacji z analizą zasobów i doborem technologii,
 • wykonanie planu finansowego,
 • obliczenie produkcji energii elektrycznej oraz cieplnej,
 • nadzór inwestorski, kierowanie pracami budowlanymi oraz obsługa formalno-prawna inwestycji na każdym etapie jej realizacji, aż do uzyskania pozwolenia na budowę, opracowanie koncepcji zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz obsługa procedur administracyjnych,
 • przeprowadzenie procedury uzyskania warunków zabudowy,
 • przeprowadzenie procedury uzyskania warunków technicznych przyłączenia do sieci energetycznej oraz podpisania umowy przyłączeniowej,
 • przygotowanie i opracowanie dokumentacji technicznej,
 • przeprowadzenie procedury zawarcia umowy i uzyskania koncesji na sprzedaż oraz odbiór energii elektrycznej,
 • usługi konsultingowe i inżynieryjne przy realizacji obiektów oraz przekazywaniu do użytkowania.


Realizacja projektów elektrowni wiatrowych przez ENOR obejmuje szereg takich elementów jak:

 • uzyskanie niezbędnych uzgodnień z agencjami, spółdzielniami oraz jednostkami samorządów terytorialnych, gestorami sieci i infrastruktury technicznej
 • prowadzenie kontaktów z przedstawicielami władz oraz administracji publicznej na poziomie gminnym, powiatowym, wojewódzkim i krajowym
 • sporządzanie raportów koncepcji dojazdu do planowanych zespołów elektrowni wiatrowych
 • współpraca z szerokim wachlarzem firm podwykonawczych, m.in. urbanistami, geodetami, archeologami, rzeczoznawcami, specjalistami branżowymi, architektami
 • wykonywanie w oparciu o specjalistyczne oprogramowanie analiz produkcji, analiz akustycznych oraz wizualizacji
 • sporządzanie wniosków o wydanie decyzji dotyczących: środowiskowych uwarunkowań, warunków zabudowy, lokalizacji inwestycji celu publicznego, pozwoleń na budowę
 • przygotowanie dokumentacji projektowej, harmonogramów i planów rozwoju projektów
 • kontrolowanie procedur sporządzania studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
 • weryfikacja możliwości przyłączeniowych oraz uzyskiwanie warunków przyłączeniowych
 • negocjacje z dostawcami turbin
 • przygotowywanie harmonogramów i planów rozwoju projektów.

ENOR wykonuje również w ramach prowadzonej działalności kompletne projekty budowlane, obejmujące projekty architektoniczno-budowlane (drogowe, konstrukcyjno-budowlane), projekty energetyczne, wykonawcze i warsztatowe, projekty zagospodarowania terenu oraz projekty wykonawcze), niezbędne do uzyskania pozwolenia na budowę pojedynczych elektrowni wiatrowych, farm wiatrowych, masztów pomiarowych, instalacji fotowoltaicznych czy biogazowni.


Spółka realizuje także poszczególne procesy budowlane związane z takimi branżami jak:

 • geotechnika inżynierska (prace ziemne, posadowienie budowli, wykonywanie monolitycznych konstrukcji betonowych
 • montaż konstrukcji stalowych
 • budownictwo drogowe na potrzeby obiektów energetyki odnawialnej
 • prace przy urządzeniach i instalacjach energetycznych, w sektorze energetyki odnawialnej
 • prace na wysokości
 • prace hydrologiczne

Ponadto ENOR świadczy podstawowe usługi z zakresu:

 1. Oceny wybranego terenu pod kątem przydatności pod farmę wiatrową obejmującej takie elementy jak: zakup materiałów kartograficznych (mapy topograficzne, mapy ewidencyjne, zdjęcia lotnicze/satelitarne), obróbka materiałów kartograficznych (kalibracja map topograficznych oraz ewidencyjnych i wektoryzacja działek ewidencyjnych), wizyta terenowa, dokumentacja zdjęciowa, uaktualnienie materiałów kartograficznych o istniejące przeszkody w terenie, raport.
 2. Rozmieszczenia turbin w parku wiatrowym – na które składa się szereg takich elementów jak: wizyta terenowa, zakup materiałów kartograficznych, obróbka materiałów kartograficznych, kalibracja map topograficznych oraz ewidencyjnych i wektoryzacja działek ewidencyjnych, rozmieszczenie wskazanych turbin wiatrowych (firma, model) na podkładach mapowych wg obowiązujących zasad w programie WindPRO, przygotowanie wariantów rozmieszczenia turbin w zależności od przyjętych parametrów, przygotowanie numerycznego modelu terenu oraz mapy szorstkości terenu w programie WindPRO, wykonanie analizy wpływu generowanego hałasu przez farmę wiatrową na sąsiadujący teren w programie WindPRO moduł DECIBEL, raport.
 3. Oceny wybranego terenu pod kątem jego przydatności dla inwestycji pod pojedynczą turbinę wiatrową obejmującej m.in.: zamówienie materiałów kartograficznych (mapy topograficzne, mapy ewidencyjne, zdjęcia lotnicze/satelitarne), obróbka materiałów kartograficznych, kalibracja map topograficznych oraz ewidencyjnych i wektoryzacja działek ewidencyjnych, wizyta terenowa, dokumentacja zdjęciowa, uaktualnienie materiałów kartograficznych o istniejące przeszkody w terenie, raport.
 4. Wykonania raportu hałasu dla planowanej lokalizacji turbiny dla wskazanego modelu turbiny począwszy od organizacji i przeprowadzenia wizyty terenowej, poprzez zakup materiałów kartograficznych oraz ich obróbkę, przeprowadzenie kalibracji map topograficznych oraz ewidencyjnych i wektoryzacja działki/działek ewidencyjnych, przygotowanie numerycznego modelu terenu w programie WindPRO aż po wykonanie analizy wpływu generowanego hałasu przez turbinę wiatrową na sąsiadujący teren w programie WindPRO moduł DECIBEL i przygotowanie raportu.
 5. Wykonania analizy warunków wietrznych dla danego obszaru na podstawie danych pomiarowych dostarczonych przez klienta obejmującej takie elementy jak: wizyta terenowa, zakup materiałów kartograficznych, obróbka materiałów kartograficznych, kalibracja map topograficznych, przygotowanie numerycznego modelu terenu oraz mapy szorstkości terenu, wykonanie analizy wietrzności w programie WindPRO przy wykorzystaniu modułu METEO.
 6. Obróbki materiałów kartograficznych obejmującej kalibrację oraz wektoryzację map topograficznych, ewidencyjnych, zdjęć lotniczych, zdjęć satelitarnych.
 7. Opracowanie raportu środowiskowego.

POMIARY WIATRU

ENOR realizuje kompleksową obsługą w zakresie czynności związanych z pomiarem wiatru obejmującą przygotowanie profesjonalnej dokumentacji farmy wiatrowej, ale także rozwoju w sektorze producentów turbin wiatrowych. Przeprowadzone przez ENOR kampanie pomiarowe są prowadzone zgodnie z obowiązującymi normami IEC oraz standardami obowiązującymi na rynku.

Usługi świadczone przez ENOR w zakresie kampanii pomiarowych obejmują:

 • Prowadzenie procedur administracyjnych.
 • Wykonanie masztu pomiarowego kratownicowy wraz pełną dokumentacją techniczną.
 • Urządzenia pomiarowe
 • Oświetlenie przeszkodowe.
 • Przesył i kontrola danych pomiarowych.
 • Serwis, montaż, demontaż masztów i urządzeń pomiarowych.
 • Sporządzenie analiz i raportów.

FOTOWOLTAIKA

ENOR specjalizuje się również w dostarczaniu rozwiązań w zakresie przygotowania i budowy instalacji fotowoltaicznych o różnorodnej skali, rodzaju i zastosowaniu. Spółka buduje i rozwija pojedyncze instalacje, jak również duże projekty farm fotowoltaicznych we współpracy ze sprawdzonymi podwykonawcami.

Na etapie realizacji projektów elektrowni fotowoltaicznych ENOR oferuje:

 • analizę i wyszukiwanie gruntów odpowiednich pod elektrownię fotowoltaiczną,
 • analizę dachów pod dachowe instalacje fotowoltaiczne,
 • podpisywanie umów dzierżawy gruntów oraz dzierżawy dachów,
 • sporządzanie wniosków o wydanie decyzji dotyczących: środowiskowych uwarunkowań, warunków zabudowy, lokalizacji inwestycji celu publicznego, pozwoleń na budowę,

WYTWARZANIE ENERGII Z BIOGAZU

ENOR realizuje inwestycje związane z wytwarzaniem energii z biogazu poprzez budowę elektrowni biogazowych na potrzeby własne i na zlecenie Inwestorów zewnętrznych.

Zakres usług ENOR w dziedzinie energii z biomasy obejmuje:

 • doradztwo na etapie podejmowania decyzji w zakresie budowy biogazowni,
 • dobór wielkości inwestycji i struktury substratów w celu zwiększenia efektywności instalacji biogazowej,
 • realizację inwestycji biogazowej w systemie „pod klucz”,
 • kierownictwo i nadzór nad budową, rozruch oraz wsparcie działania instalacji,
 • kompleksowe wsparcie eksperckie i techniczne przez wszystkie etapy projektu — od analizy inwestycji po instalację.

FIGENE CAPITAL S.A.

BIURO

FIGENE CAPITAL S.A. 2023 Wszelkie prawa zastrzeżone